CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - VẬT TƯ MINH HÙNG

  • Model : 02
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ

VẬT TƯ ĐỆ NHẤT 

Tên hàng ĐG Tên hàng ĐG Tên hàng ĐG Tên hàng ĐG
Co      21 2,090 Tê         21 2,750 Nối      21 D 1,320 Nối 34x21 D 4,950
27 2,950 27 4,070 27 D 1,890 34x27 D 5,,610
34 4,800 34 5,610 34 D 3,220 42x21 D 6,930
42 7,260 42 9,570 42 D 4,680 42x27 D 6,820
49 10,890 49 12,980 49 D 7,350 42x34 D 7,920
60 M 7,280 60 M 8,580 60 D 10,560 49x21 D 9,900
60 D 14,800 60 D 20,240 90 D 24,750 49x27 D 10,890
73 13,310 73 20,460 114 D 47,520 49x34 D 11,770
75 17,490 75 17,490     49x42 D 12,100
76 17,600 76 16,170 Nối RT  21 1,650 60x21 D 13,970
90 M 17,380 90 M 21,670 27 2,420 60x27 D 16,500
90 D 49,720 90 D 68,310 34 3,520 60x34 D 16,500
110 36,850 110 78,760 42 4,840 60x42 D 16,500
114 M 38,170 114 M 48,180     60x49 D 19,250
114 D 99,770 114 D 140,470 Nối RN 21 1,320 73x60 D 28,050
Lơi 21 D 1,540 Rút  27x21 D 1,980 27 2,420 76x60 D 37,950
27 D 2,200 34x21 D 2,750 34 3,520 90x34 D 41,580
34 D 3,850 34x27 D 2,890 42 4,840 90x42 D 40,370
42 D 5,450 42x21 D 3,850     90x49 D 40,480
49 D 8,460 42x27 D 3,,850 Y  60 M 10,670 90x60 D 50,160
60 D 14,190 42x34 D 4,290 60 D 41,470 114x60 D 92,950
90 D 37,070 49x21 D 5,390 90 M 30,030 114x90 D 106,920
114 73,810 49x27 D 5,390 90 D 111,760 T cong 60 M 11,440
    49x34 D 5,720 114 M 55,440 90 M 27,610
Bít  60 D 7,590 49x42 D 6,160 114 D 176,770 114 M 52,140
90 D 22,650 60x21 D 7,370 140 D 360,690     90x60 44,770
114 D 42,650 60x27 D 8,580 168 D 536,360 cong 114x60 59,180
168 D 107,580 60x34 D 8,580  Rút 90x49 D 18,480 Y  6x60D 47,960
Bít RN   27 990 60x42 D 9,020 90x60 D 21,120 90x60 M 23,650
34 1,100 60x49 D 10,120 114x49 37,950 90x60 D 86,790
Bít xả    60 23,100 90x27 D 17,930 114x60 37,950 114x60 M 39,600
90 57,640 90x34 D 17,930 114x990 41,140 114x60 D 144,210
114 89,650 90x42 D 18,480 T 27x21 D 3,520 114x90 M 45,210
               
Note: Gía trên đã bao gồm thuế VAT 10% Hồ Chí Minh, Ngày 06 Tháng 02 Năm 2017
Giao hàng trong khu vực nội thành   P. Kinh doanh
Trên là giá bán lẻ, lấy số lượng lớn liên hệ để được chiết khấu tốt nhất    
        Công ty Minh Phú